כמה הדברים הבאים מתאימים לקהילה שלנו דווקא עכשיו... ממתק לפר ...

ברוך יואל ונעמי • 28/2/2020 כניסות

כמה הדברים הבאים מתאימים לקהילה שלנו דווקא עכשיו... ממתק לפרשת תרומה "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" (כה, ב) מבאר בעל הטורים: "דבר אל בני ישראל - בלשון פיוס..., בשביל שהיה בו חסרון כיס פייסם". הואיל והיה חסרון כיס בנתינת הכסף לתרומת המשכן, הצטווה משה רבינו לדבר עם ישראל דברי פיוס להרגיע אותם שיתנו בלב שקט בלא עוגמת נפש. ניתן ללמוד מכאן, שגם כשבאים להתעסק בעניינים הגדולים ביותר כבניין המשכן, עדיין יש לשים לב לכל הפרטים הנוגעים בבין אדם לחברו שלא לפגוע בזולתו – ולו פגיעה קלה ביותר, ואין זו דרכה של תורה לבנות על גבי צער חבירו, ולכן הוצרך משה רבינו לפייסם כדי להסיר כל צער ליבם. *שבת שלום ומבורך*